ارتباط مصرف نوشیدنی های شیرین با خطر دیابت

در مطالعه ای محققان مصرف نوشیدنی ۲۵۶۳۹ فرد بالغ ۴۰ تا ۷۹ ساله که دیابت نداشتند را در انگلستان ثبت کردند. 
شرکت کنندگان به مدت ۷ روز متوالی هر آنچه می خوردند و می نوشیدند را با ذکر نوع و مقدار و تعداد دفعات نوشیدن را یادداشت کردند.
همچنین محققان توانستند تاثیر جایگزین کردن آب، چای یا قهوه تلخ یا نوشیدنی های شیرین شده با قند مصنوعی را با نوشیدنی های حاوی شکر بررسی نمایند.
شرکت کنندگان در این مطالعه پس از تکمیل یادداشت غذایی به مدت ۱۱ سال مورد پیگیری قرار گرفتند. در طول این مدت، ۸۴۷ نفر از افراد به دیابت نوع ۲ مبتلا شدند.
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که هر یک سروینگ(واحد) افزایش مصرف نوشیدنی های غیرالکلی، نوشیدنی های لبنی شیرین و نوشیدنی های شیرین شده با قند مصنوعی سبب افزایش خطر دیابت نوع ۲ به میزان ۲۲ درصد می شود. مصرف آبمیوه و چای یا قهوه شیرین با خطر دیابت مرتبط نبود.
علاوه براین، محققان دریافتند که مصرف آب یا چای یا قهوه تلخ به جای نوشیدنی های غیرالکلی و نیز به جای نوشیدنی های لبنی شیرین به ترتیب سبب ۱۴ و ۲۵-۲۲ درصد کاهش خطر دیابت می شود. جایگزین کردن مصرف نوشیدنی های حاوی شکر با یک نوشیدنی حاوی قند مصنوعی با کاهش قابل توجه خطر دیابت مرتبط نبود.