افزایش خطر بیماری های قلبی با مصرف نوشیدنی شیرین

نوشیدنی ها با مقادیر مختلفی از شربت فروکتوز شیرین می شوند که مصرف آنها به طور چشمگیری خطر بیماری های قلبی را افزایش می دهد حتی اگر تنها به مدت دو هفته توسط یک مرد یا زن سالم و جوان نوشیده شود.
مطالعه انجام شده برای اولین بار رابطه مستقیم و خطی بین میزان شکر افزوده در نوشیدنی های شیرین شده و افزایش برخی عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی را نشان داد.
این مطالعه از شواهد مطالعات اپیدمیولوژیکی پیشین مبنی بر افزایش خطر بیماری های قلبی در اثر نوشیدنی های شیرین نشأت گرفته است. این یافته ها به وضوح نشان می دهند که انسان ها به اثرات زیان بار مصرف بیش از حد قندهای رژیمی بسیار حساس اند.
در مطالعه ای که بر روی ۸۵  شرکت کننده زن و مرد با گروه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال انجام گرفت، شرکت کنندگان در ۴ گروه مختلف قرار داده شدند. در طول ۱۵ روز مطالعه، افراد باید نوشیدنی های شیرین شده با شربت فروکتوز را استفاده می کردند که ۰، ۱۰، ۵/۱۷یا ۲۵ درصد از کل کالری مورد نیاز روزانه آنها را تأمین می کرد.
به گروه کنترل یا ۰ درصد، نوشیدنی فاقد شکر شیرین شده با آسپارتام داده شد که نوعی شیرین کننده مصنوعی است. در ابتدا و انتهای مطالعه، محققین برای پایش تغییر سطوح لیپوپروتئین ها، تری گلیسرید و اسید اوریک که شاخص های شناخته شده بیماری های قلبی و عروقی هستند، از افراد نمونه خون جمع آوری کردند.
این عوامل خطر با افزایش دوز شربت فروکتوز، افزایش یافتند. حتی در شرکت کننده هایی که شربت فروکتوز با دوز ۱۰% را مصرف کرده بودند نیز غلظت کلسترول LDL و تری گلیسرید در مقایسه با ابتدای مطالعه افزایش یافته بود.
همچنین محققین دریافتند که افزایش چربی های خون به عنوان عامل خطر بیماری های قلبی، در مردان اهمیت بیشتری نسبت به زنان دارد و مستقل از افزایش وزن بدن است.