رازهای موفقیت در فست فود

در نگاه کلی می توان فاکتورهای را که باعث موفقیت در فست فود می شوند را به ترتیب زیر نام برد:

 1. اهداف خود را تعریف کنید
 2. برنامه ریزی داشته باشید
 3. فراموش نکنید که همیشه درصد کمی از کارها ،بیشترین تاثیر را دارند،به شناسایی آنها بپردازید
 4. نتیجه ی  تصمیم های مهم اتخاذ شده را برآورد نمایید
 5. کارهای بی اهمیت و غیر اساسی را حذف کنید
 6. اولویت بندی را فراموش نکنید
 7. بر روی  مزیت رقابتی تمرکز کنید
  رازهای موفقیت در فست فود
 8. برنامه ها را قدم به قدم پیش برید
 9. محدودیتها را شناسایی کنید
 10. خود را تحت فشار بگذارید
 11. خود را به فعالیت ترغیب کنید
 12. تقسیم وظایف کنید
 13. هر روز یک کار مهم انجام دهید
 14. هرگز نقش مشاوره و هم فکری با متخصصین را فراموش نکنید

راه اندازی فست فود

iranhfc