راه اندازی فست فود کوچک؛ به صرفه و اقتصادی

با توجه به وجود تنوع فراوانی  که در بازار غذا وجود دارد،فست فود های کوچک و بزرگ می توانند در کنار هم حضور داشته باشند.البته اکثر کسانی که با هدف ایجاد فست فود کوچک وارد بازار می شوند شاید در تشخیص حجم فعالیت دچار اشتباهات کلیدی و استراتژیک گردند،به طور مثال به پاره ای از موارد زیر در این بخش اشاره می نماییم:

راه اندازی فست فود کوچک؛ به صرفه و اقتصادی

  • فست فود کوچک نیازی به اجرای حرفه ای ندارد
  • فست فود کوچک نیازی به آموزش کامل ندارد
  • قیمت ها در فست فود کوچک می تواند تجربی تعیین گردد
  • سیستم در فست فود کوچک نقش کلیدی بازی نمی کند
  • فست فود کوچک قابلیت برندینگ ندارد

مهندس عباس حسینی

اما واقعیت چیز دیگری است،صد البته فست فود کوچک به راه اندازی حرفه ای تری نیاز دارد و ایجاد مزیت رقابتی در آن نقش کلیدیی بازی می کند.