رستوران سارنیچ – استامبول، ترکیه

رستوران سارنیچ در یک آبگاه زیرزمینی که قدمت آن به ۱۰۰۰ سال می رسد، قرار گرفته است. محیط این رستوران به وسیله ی لوسترهای آهنین روشن می شوند. فضای این رستوران ما را به یاد کاخ های دوران حکومت سلسله ی عثمانی می اندازد و این رستوران جایگاه ویژه ای در فهرست رستوران ها جذاب دنیا را به خود اختصاص داده است.