طراحی کافه رستوران به وسیله عناصر هندسی

کانسپت طراحی این رستوران، با توجه اشکال و الگوهای متمایز شش گوش نامنظم به وجود آمده است. طراح با استفاده از محورهای یک بخش خصوصی در درون رستوران، المان های موجو را به وجود آورده است. البته فر این پوسته تا حدودی از حالت ساختارشکن به مینیمال و چندوجهی تغییر شکل داده است. ایده وی برای خلق این الگوها بازی با اشکال و الگوهای ریاضی بوده تا بتواند کار در یک تناسب و مقیاس هندسی منطقی شکل بگیرد. متریال این المان ها از چوب بلطو تیره است تا علاوه بر زیبایی و آرامشبخش بودن، نیاز کمتر به رسیدگی دارد و دیرتر پوسیده می شود.