عملکرد منو

۱) کارکنان چه چیزهایی را باید آماده سازی کنند

۲) مهمانان ومشتریان اطلاع پیداکنند که ما چه غذاهایی را مهیا کرده ایم

کارکنان به موقع باید بدانند که چه چیزهایی را باید سفارش بدهند.آماده سازی وسرو کنند ومهمانان ومشتریان نیازاست که بدانند چه نوع غذایی با چه نوع سبک وروش پختی شایسته ودلخواه آنهاست وچه قدر قیمت آنهاست .این اطلاعات باید شفاف و روشن وهمچنین بصورت بخشی(course)تنظیم شودتامنوبه آسانی قابل درک وفهمیدن باشد.

طراحی محتویات منو در مشتریان انعکاس وبازتاب ایجاد میکند که نشان دهنده سبک وکلاس کارآن رستوران است و چاپ وطراحی منو می بایستی هماهنگ با دکور آن رستوران باشد واز جذابیت وچیدمان استانداردبرخوردار باشد که این امر کمک به ترفیع فروش خواهدکرد.مخصوصا”اگرغذاها به روش اشتها آوری درمنو تشریح شود،همچنین باید به یاد داشته باشیم که امروزه شکل وسبک غذا عوض شده است.

عملکرد منو

مشتریان به دنبال غذاهای جدید وترکیبهای متفاوت غذاها ومواد غذایی وایده های تازه درمنوها هستند.البته به این معنی نیست که غذاهای سنتی وپرطرفدارگذشتگان ما کنار گذاشته شوند بعضی از رستورانهابا ترکیبی ازغذاهای سنتی گذشتگان وغذاهای جدیدومعاصردر منوی خود موفقیت های بزرگی را کسب کرداند .

نکته مهم اینکه ما آنچه راکه در منوی خود بیان می کنیم می بایستی دقیقا”همان را انجام داده وبه مشتری ارائه دهیم مثلا”اگر میگوییم ۲۵۰گرم استیک سرومیکنیم یعنی ۲۵۰گرم گوشت خام مخصوص استیک را برش بزنیم وپخت کنیم واگردر منوسس برنز (Bearnaise) رابا استیک سرو میکنیم باید این سس دقیقا”آماده سازی وتهیه شود وبا استاندارد ریسیپی آن مطابقت داشته باشد.

مهندس عباس حسینی

به یاد داشته باشیم که هنگام توصیف در منوی شاخص سبک وشیوه پخت .کیفیت.کمیت.اندازه وسایز.نحوه آماده سازی وترکیبات درون بشقاب را بطورشفاف وواضح شرح دهیم.

بدون تردید پایه واساس منوغذایی را براساس سبک غذاها موقعیت اقلیم مذهبی طراحی می کنند .البته عوامل دیگری هم دراین امر دخیل هستند.

منوی غذایی می بایستی به وسیله افرادکاردان ومتخصصین این امرتهیه وتنظیم گردد منوی غذایی یکی دیگرازعوامل طراحی وچیدمان آشپزخانه است

بدون تردید پایه واساس منو غذایی رابراساس سبک غذاها.موقعیت اقلیم ومذهبی طراحی میکنند.البته عوامل دیگری هم در این امر دخیل هستند.منو غذایی می بایستی بوسیله افراد کاردان ومتخصص این امر تهیه وتنظیم گردد.

منوی غذایی یکی دیگرازعوامل طراحی وچیدمان آشپزخانه است ومشاغل مورد نیاز دریک آشپز خانه براساس انواع غذاهایی که در آن آشپزخانه تهیه می شودتعین می گردد(درواقع اساس کار آشپزخانه منو می باشد).