مصرف تخم مرغ ممکن است صدمه ای به سلامت قلب نزند

یک ژن – به نام APOE4 – که حساسیت به کلسترول رژیم غذایی را افزایش می دهد به نظر نمی رسد چیزی برای ترس وجود داشته باشد، که آن را به تاثیر از تخم مرغ، و یا هر کلسترول رژیم غذایی دیگر، بر سلامت قلب می آید.
محققان فنلاندی می گویند که یافته های ۲۰ ساله به همراه پیگیری عادات غذایی در میان بیش از ۱۰۰۰ مرد فنلاندی میانسال که همه در شروع مطالعه قلبشان سالم بود، نشان می دهد که حدود یک سوم آنها حامل ژن APOE4 بودند.
نویسنده مطالعه گفت: به خوبی مشخص شده است که مصرف کلسترول رژیم غذایی کاملا اثر ناچیزی بر سطح کلسترول خون دارند و در بسیاری از مطالعات کلسترول یا تخم مرغ مصرف شده با خطر بیشتر برای بیماری قلبی در ارتباط نیست. ولی، در افرادی که ژن (APOE4) دارند مصرف کلسترول در رژیم تاثیر زیادی بر سطح کلسترول خون دارد و همچنین مصرف کلسترول ممکن است تاثیر قوی بر خطر بیماری قلبی در آن افراد داشته باشد. با این حال، در مطالعه ما افزایش خطر حتی در میان کسانی که حامل ژن [APOE4] بودند یافت نشد.
نویسندگان این مطالعه گفتند: بررسی روی افراد بین سنین ۴۲ و ۶۰ ساله انجام گرفت که به طور متوسط، ۳۹۸ میلی گرم کلسترول در رژیم غذایی مصرف می کردند و هیچ کس بیش از یک تخم مرغ در روز مصرف نکرد (یک عدد تخم مرغ متوسط در حدود ۲۰۰ میلی گرم کلسترول دارد).
در پایان دوره ی پیگیری ۲۱ ساله، ۲۳۰ نفر از مردان دچار حمله قلبی شدند اما، نویسندگان این مطالعه مشخص کردند که نه عادت به تخم مرغ خوردن و نه مصرف کلی کلسترول، هیچ تاثیری بر خطر حمله قلبی و یا خطر سخت شدن دیواره های شریانی ندارد.