مقایسه ۲ نوع رژیم DASH بر کاهش پرفشاری خون

یک مطالعه اثر رژیم غذایی DASH  و رژیم غذایی DASH با چربی با لا (HF-DASH) را بر فشار خون و لیپوپروتئین مورد برسی قرار دادند در این بررسی افراد با فاصله ی ۲ هفته ای ۳ نوع رژیم را رعایت کردند و هر رژیم را به مدت ۳ هفته رعایت می کردند و در نهایت نتایج این بررسی مشخص کرد که رژیم  DASH  با چربی بالا (HF-DASH) به اندازه رژیم  DASH  استاندارد فشار خون را نسبت به گروه کنترل کاهش داده بود و در مقایسه با رژیم DASH  سایز بزرگ تا متوسط لیپوپروتئین با تراکم خیلی کم چربی (VLDL) و تری گلیسرید بدون افزایش معنی دار در سطح LDL-c  کاهش یافته بود.
بنابراین ارائه رژیم غذایی HF-DASH اصلاح شده به عنوان یک جایگزین موثر برای رژیم غذایی DASH به طور گسترده ای توصیه می شود و ممکن است به دلیل محدودیت کمتر سختگیرانه ی چربی در رژیم غذایی حتی در سطوح اجرایی گسترده تر حمایت شود.