نقش بازخورد در مدیریت فست فود

چند متغییر بر رابطه بین هدف و عملکرد پرسنل تاثیر گذار است،که یک از آنها بازخورد می باشد.بازخورد امور را به سوی بهبود هدایت می کند و موجب بهبود عملکرد می شود،زیرا وقتی پرسنل از نتیجه کار خود آگاه می شود،نقاط قوت و ضعف خود و تفاوت بین آنچه باید انجام داد و آنچه را که انجام داده است را درمی یابد،یعنی بازخورد از گذشته و فعالیتهای گذشته،رفتار آینده راهدایت می کند.البته نوع بازخورد نیز در عملکرد موثر است.

نقش بازخورد در مدیریت فست فود

متاسفانه بعضی از مدیران در فست فودها گاهی بدون دادن بازخورد به پرسنل و جهت دهی به هدف آنها را ز سیستم کنار می گذارند.

شاید یکی از مواردی که می توان از آن به عنوان ابزاری برای دادن بازخورد استفاده نمود نوع رفتار ما باشد،که در قبال کارهای مثبت و منفی تفاوت قائل شویم.

عباس حسینی

گروه  تخصصی راه اندازی فست فود iranhfc .با آموزشهای نوین مدیریت،پرورش دهنده مدیران فردا برای فست فودها می باشد.