وظایف مدیریت رستوران

وظایف مدیریت رستوران

ایجاد طرح کسب و کار رستوران از طریق بررسی نیازهای رستوران؛مشورت و نظرسنجی از مردم در جامعه؛ شناسایی و ارزیابی رقبا؛ آماده سازی مالی، بازاریابی، و پروژه های فروش، تجزیه و تحلیل، و تخمین زدن.

برآورد سازی اهداف مالی رستوران از طریق توسعه مالی. ایجاد روابط بانکی. ارائه ی بودجه استراتژیک و پیش بینی های سالانه. تجزیه و تحلیل واریانس (بازه تغیرات). شروع اقدامات اصلاحی.

ایجاد و نظارت بر کنترل مالی؛ توسعه و اجرای استراتژی هایی برای افزایش میانگین وعده غذایی.

وظایف مدیریت رستوران

جذب مشتریان از طریق توسعه و اجرای بازاریابی، تبلیغات، برنامه های روابط عمومی و جامعه؛ ارزیابی نتایج برنامه. شناسایی و ردیابی نیازهای در حال تغییر.

کنترل خرید و موجودی ها از طریق برآورد حساب مدیر. مذاکره بر اثر قیمت و قرارداد ها. توسعه لیست موردنظرعرضه کننده کالا. بررسی و ارزیابی گزارشهای مورد استفاده. تجزیه و تحلیل واریانس. انجام اقدامات اصلاحی.

حفظ عملیات از طریق آماده سازی سیاست ها و رویه های عملیاتی استاندارد. اجرای تولید، بهره وری، کیفیت، و استانداردهای حامی-خدمات. تعیین و اجرای بهبود سیستمی.
حفظ رضایت مشتری از طریق نظارت، ارزیابی، و حسابرسی مواد غذایی ، آشامیدنی ها، و خدمات. شروع بهبود. ایجاد روابط با مشتریان ارجح.

iranhfc

تحقق اهداف رستوران و منابع انسانی از طریق استخدام، انتخاب، موقعیت یابی، آموزش، اختصاص، برنامه ریزی، مربیگری، مشاوره، و انضباط کارکنان مدیریت.

ارتباط با انتظارات شغلی. برنامه ریزی، نظارت، ارزیابی، و بررسی مشارکت شغلی. برنامه ریزی و بررسی اقدامات جبرانی. اجرای سیاست ها و رویه ها.