وظایف مدیر چیست ؟

نقش مدیر رستوران این است که از روند کار درست رستوران و رعایت شدن بالاترین استانداردها مطمئن شود. مدیر کیترینگ باید در سطح وسیع به سازمانها، شرکت ها، کارخانجات، بیمارستانها و مدارس خدمات بدهد. او نسبت به مدیر رستوران، با مشتری کمتر در ارتباط مستقیم است.
به هر حال وظیفه مدیر رستوران یا کیترینگ عبارتند از:
تهیه منوها
انجام تبلیغات
استخدام نیرو اعم از آشپز، گارسون و…
اطمینان یافتن از توانمندی و مهارت کارکنان
ارائه آموزش یا برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان در زمینه های کاری آنها – به عنوان مثال برای گارسون ها دوره های آموزش نحوه برخورد با مشتری را برنامه ریزی می کند.
حفظ انگیزه کاری کارکنان برای رسیدن به بالاترین استاندارد ها در خدمت رسانی
سازماندهی شیفت های کاری
مدیریت و کنترل موجودی، بودجه و کارکنان
نظارت بر رعایت قوانین و دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی در کار
تهیه امکانات رفاهی جانبی برای راحتی بیشتر مشتریان مانند محوطه بازی برای کودکان، پارکینگ مناسب و …