چرا اکثر پرسنل فست فودها بی انگیزه اند؟

غالبا از مدیران با تجربه فست فودها می شنویم که با اعتراض از پرسنلی صحبت می کنند که انگیزه ندارند و معمولا از کلید واژه های چون:

  • وجدان کاری پایین
  • بی انگیزه بودن
  • عدم درک شرایط کار فرما

چرا اکثر پرسنل فست فودها بی انگیزه اند؟

صحبت می کنند.

البته دلیل این مشکل را باید در مدیران جست نه کارکنان،معمولا ریشه این مشکلات در فست فود ها ناشی از:

  • گزینش غلط پرسنل
  • هدف های مبهم و نا مشخص
  • عدم وجود شرح وظایف
  • عدم نظام ارزیابی عملکرد
  • عدم وجود سیستم صحیح پاداش و جریمه

راه اندازی فست فود

گاها پرسنلی که در فست فودها از عملکرد پایین تری برخوردار هستند از شرایط یهتری برخوردار می باشند.

گروه iranhfc (گروه راه اندازی فست فود و کافی شاپ )پیشرو و نو آور در عرصه مدیریت نوین در فست فود ها