کباب کردن گوشت درفر

هنگام کباب کردن گوشت در فر , اطراف گوشت را با برس مخصوص , روغن بمالید.در این صورت , شیره گوشت بیرون نخواهد آمد و بخار نخواهد شد.این روغن مالیدن را درباره ژیگو و غذاهایی مانند آن نیز انجام دهید.گوشت ژیگو را اگر با نخ ببندید آب کمتری از آن خارج خواهد شد.