گوشت، سهم ۱۳ درصدی در تامین انرژی ایرانی‌ها دارد

مواد غذایی> عرضه سرانه پروتئین حیوانی از ۱۸٫۵ گرم در سال۱۳۷۰ به ۳۱٫۶۱ گرم در سال ۱۳۹۱ افرایش داشته است.
ایرانی ها بیشتر انرژی خود را از منابع نشاسته ای مانند گندم، برنج و سیب زمینی تامین می کنند. طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۹۱ سهم سرانه غذاهای غیرنشاسته ای از کل انرژی عرضه شده به طور متوسط ۴۲ درصد بوده است. این امر نشان دهنده نامتعادل بودن و ناکافی بودن تنوع رژیم غذایی است. اما در این بین، افزایش متوسط رشد سالانه عرضه انرژی سرانه فرآورده های حیوانی از گیاهی است که حاکی از افزایش مصرف فراورده های حیوانی و بهبود ترکیب الگوی موادغذایی است. بر همین اساس عرضه سرانه پروتئین حیوانی از ۱۸٫۵ گرم در سال۱۳۷۰ به ۳۱٫۶۱ گرم در سال ۱۳۹۱ افرایش داشته است. یعنی سهم پروتئین حیوانی در تامین انرژی از ۱۰٫۴۸ درصد به ۱۳ درصد رسیده است.
مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهادکشاورزی به بررسی شاخص های امنیت غذایی در جمهوری اسلامی ایران طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۹۱ پرداخته است. در این گزارش وضعیت شاخص امنیت غذایی از بعد فراهمی غذا که شامل متوسط عرضه انـرژی غـذایی، متوسط عرضه پروتئین، متوسط عرضه پروتئین با منشا حیـوانی و سـهم انـرژی عرضـه شـده حاصـل از مـواد نشاسته ای (شاخص تنوع غذایی) است، طی دوره زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۱ بررسی شده اند:
عرضه سرانه انرژی غذایی طی سال های ۱۳۷۰-۱۳۹۱
بررسی روند عرضه روزانه انرژی کل طی سال های۱۳۷۰-۱۳۹۱ نشان می دهد عرضه انرژی کل با متوسط رشد سالانه ۰٫۷۶ درصدی از ۳۰۵۲ کیلوکالری در سال۱۳۷۰ به ۳۵۸۴ کیلوکالری در سال۱۳۹۱ افزایش یافته است. طی این سال ها عرضه سرانه انرژی فرآورده های گیـاهی بـا متوسـط رشـد سـالانه ۰٫۶۳ درصد از۲۷۳۲ کیلوکالری به ۳۱۲۰ کیلوکالری رسیده است. عرضه سرانه انرژی فرآورده های حیـوانی در ایـن دوره با متوسط رشد سالانه حدود ۲ درصد از ۳۲۰ کیلوکالری در روز به ۴۶۴ کیلوکالری افزایش یافتـه اسـت. نکته قابل توجه پیشی گرفتن متوسط رشد سالانه عرضه انرژی سرانه فرآورده های حیوانی از گیاهی است کـه نشان دهنده بهبود ترکیب الگوی موادغذایی است. روند افزایشی سهم انرژی منابع حیوانی و کاهش جزیی سهم انرژی از منابع گیاهی مشاهده می شود. در مجموع عرضه سرانه انـرژی بـالاتر از متوسـط نیاز سرانه جمعیت طی این سال ها یعنی ۲۳۰۰-۲۵۰۰ کیلوکالری از دیدگاه کلان است.
نقاط اوج منحنی مربوط بـه سـال هـای ۱۳۷۷ و ۱۳۸۶ است. در سال ۱۳۷۷ عرضه ۱۵٫۴ میلیون تنی گندم (تولید ۱۱۹۵۵ هزارتن و ۳۵۳۵ هزارتن واردات) منجـر بـه عرضه سرانه ۱۸۹ کیلوگرمی گندم با ۱۸۴۵ کیلوکالری انرژی می شـود. در سـال ۱۳۸۶ نیـز بـا وجـود افـزایش جمعیت با توجه به عرضه ۱۵۸۱۹ هزارتنی گندم و همچنین افزایش عرضه سرانه قند و شکر و میـوه و سـبزی عرضه سرانه انرژی کل به ۳۸۸۳ کیلوکالری می رسد که تقریبا معادل سال۱۳۷۷ است.
در سال ۱۳۸۳ علی رغـم افـزایش تولیـد گنـدم (۱۴۵۶۸ هـزارتن) و افـزایش عرضـه سـرانه آن بـه ۱۶۰ کیلوگرم، به دلیل کاهش عرضه سرانه قند و شکر به میزان ۵ کیلوگرم سـرانه نسـبت بـه سـال قبـل (۱۳۸۲) و همچنین به دلیل تغییرات دیگر کل عرضه سرانه انرژی در سال ۱۳۸۳ به میزان ۳۴۷۶ کیلوکالری شده است.