ADKAR مدلی برای تحول در کسب و کار فست فود

این مدل  تحول در تمامی کسب و کارها ازجمله کسب و کار فست فود مصداق دارد . این مدل یک چارچوب وتوالی را برای مدیریت جنبه انسانی تحول فراهم می کند. جهت تحول در فست فود نیز پذیرش این مهم توسط افراد از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. این مدل از پنج بخش تشکیل شده است .

  • آگاهی از نیاز به تحول : AWARENESS
  • اشتیاق به پشتیبانی و مشارکت درتحول :  DESIRE
  • دانش چگونگی تحول :KNOWLEDGE
  • توانایی به کارگیری مهارت ها ورفتارهای لازم : ABILITY
  • نهادینه سازی برای ادامه تحول :REINFORCEMENT

ADKAR مدلی برای تحول در کسب و کار فست فود

عناصر این مدل جهت تحول در فرآیند کسب وکار فست فود در توالی طبیعی چگونگی تجربه تحول توسط یک فرد قرار می گیرند . اشتیاق نمی تواند پیش از آگاهی قرار بگیرد زیرا آگاهی به نیاز به تحول است که اشتیاق ما را تحریک می کند. دانش نمی تواند پیش از اشتیاق بیاید زیرا ما در پی دانستن چیزی که نمی خواهیم انجام دهیم نیستیم وهمچنین توانایی نمی تواند پیش از دانش بیاید زیرا ما نمی توانیم چیزی را پیاده کنیم که نمی دانیم و در نهایت ما قدر و ارزش چیزی را می دانیم که خودمان طی این پروسه به دست آورده باشیم .

iranhfc