SUbway : ساب‌وی نام مجموعه‌رستورانهایی زنجیره‌ای در سطح جهانی‌

SUbway : ساب‌وی نام مجموعه‌رستورانهایی زنجیره‌ای در سطح جهانی‌است که ساندویچ و سالاد عرضه می‌دارد. سفارش‌های مشتریان پیش چشم خود ایشان آماده می‌شود و مشتری با اشاره به مخلفات مورد علاقه که پیش چشمش قرار دارند ترکیب ساندویچ خود را معین می‌کند. ساب‌وی تبلیغات زیادی راجع به سالم‌بودن و تازه‌بودن خوراک‌هایش دارد.